หน่วยงานภายใน


ทำเนียบข้าราชการ
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร

นายวีระ  ฤกษ์วาณิชย์กุล
ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง


                                              กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
      งานปกครอง                    ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม              งานการเงินและการบัญชี

                                 

นายศราวุธ  ทอนฮามแก้ว            นางฤทัยวรรณ  โกษาแสง              นางรัตนา  รักษายศ
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)    จนท.ปกครองชำนาญงาน      จนท.การเงินและบัญชีชำนาญงาน      
                              
นางพนิตตา  
มากกลาง
               นายสันติสุข  โกษาแสง                   น.ส.สุพัตรา  บุญต่าย
จนท.ปกครองชำนาญงาน               เจ้าหน้าที่ปกครอง                       เจ้าหน้าที่ปกครอง

นางฉันทนา  อ่อนคำมา
  เจ้าหน้าที่ปกครอง  


                        งานสำนักงาน                งานความมั่นคง
                             
                        นายณฐาภพ  วงค์สุนทร               นายชัยวัช  ภูวิจิตร
                     ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)     ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

                                                    
                       น.ส.อินทุกานต์  ผมอุดทา            นางวนิดา  ดวงศรีจันทร์
                          เจ้าหน้าที่ปกครอง                    เจ้าหน้าที่ปกครอง
                               งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
                                      
                                            นายโสภณ  สุวรรณโพธิ์ศรี
                                     ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร

  งานทะเบียนราษฎร             งานบัตรประจำตัวประชาชน              งานทะเบียนทั่วไป

                             

นางวิไลวรรณ  อยู่เย็น                น.ส.ธัญยรัศมิ์  มุศิริ            นางสุราลักษณ์  อินทรดม
ปลัดอำเภองานทะเบียนราษฎร        เจ้าหน้าที่ปกครอง             จนท.ปกครองชำนาญงาน      
                          
นางณัฐวีณ์  สิรนันธนพร  
         น.ส.วัชริดา  ภักภูมินทร์          นางศุภลักษณ์  ชมพูบุตร
จนท.ปกครองชำนาญงาน              เจ้าหน้าที่ปกครอง                    เจ้าหน้าที่ปกครอง


                           
นางทัศน์ทรวง  ทิพย์สุวรรณ  
       น.ส.สายสุณี  ปิยะนันท์            
เจ้าหน้าที่ปกครอง                       เจ้าหน้าที่ปกครอง                       

งานธุรการทั่วไป
                                  
ม.ต.(ญ) ปราณีต  คงนารา              ม.ญ.พนม  สีคราม
อส.ช่วยราชการ                           อส.ช่วยราชการ